Jak na oddlužení?

zpět

Oddlužení

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty. V rámci oddlužení nelze řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku.

O oddlužení může požádat pouze fyzická osoba, která nepodniká a její dluhy nevznikly podnikáním. Dále je nutné pečlivě propočítat, zda je dlužník schopen během 5 let splatit minimálně 30 % všech svých závazků.

Pokud se dlužník rozhodne požádat o oddlužení, musí u soudu podat návrh na oddlužení a nejpozději spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Společně s formuláři je třeba doložit několik dalších povinných podkladů. Se všemi úkony ohledně podání žádosti o oddlužení vám může účinně pomoci odborník - tedy advokát. Budete mít záruku, že vše je připraveno formálně správně a v požadovaných intencích.

Vyplněné formuláře se všemi náležitostmi je nutné podat u příslušného krajského soudu (podle místa trvalého bydliště dlužníka). Do 10 dnů soud zahájí kroky směřující ke konečnému rozhodnutí a do 15 dnů je zpravidla rozhodnuto. Pokud nejsou všechny podklady v pořádku, požádá soud o jejich doplnění. Vzhledem ke krátké lhůtě na doplnění se určitě vyplatí, mít vše v pořádku hned při prvním podání.

Pokud soud žádosti o oddlužení vyhoví, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku, takže dojde k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů. Spolu s tím se ale omezují i jeho práva pro nakládání s majetkem.

Podání návrhu na oddlužení

Pokud dlužník předpokládá, že bude schopen naplnit podmínky oddlužení, tj. za 5 let splatit 30 % svých dluhů, může podat žádost o oddlužení.

Návrh na oddlužení podává výhradně dlužník současně s insolvenčním návrhem. Návrh musí být na speciálním předepsaném formuláři a doložen požadovanými dokumenty.
V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30 dní lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení.

1

Co je nutné doložit

- údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
- údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
- návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší
- seznam majetku
- seznam všech dluhů a závazků

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále návrh musí podepsat i dlužníkův manžel či manželka a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

2

Jak postupuje soud

V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení. Usnesením o schválení oddlužení jsou vázáni všichni zainteresovaní – dlužník, věřitelé, věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitelé, kteří nehlasovali. Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například způsob oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:

- jím je sledován nepoctivý záměr - hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí - pokud jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto - jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem.

3

Co se děje po schválení

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Insolvenční správce proto může v případě zpeněžení majetkové podstaty prodat majetek dlužníka, a dále postupuje jako v případě konkursu. Pokud je dlužníkem plněn splátkový kalendář, insolvenční správce prodá majetek sloužící k zajištění, kterým se uspokojí zajištění věřitelé a dále splácí dle splátkového kalendáře. Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.

4

Nabídka našich služeb

Připravili jsme balíček služeb určený pro klienty uvažující o oddlužení.

Pokud se neorientujete v právní problematice a chcete mít podklady pro soud připraveny dle všech náležitostí, obraťte se na naši kancelář. Za seriózních cenových podmínek a vstřícného přístupu vám pomůžeme zvládnout nepříjemnou životní situaci.

Na základě dodaných podkladů vyhotovíme formálně správnou a úplnou žádost o oddlužení, kterou pak klient pouze předá u soudu.

Paušální částka se vztahuje na 2 schůzky, přičemž v rámci prvního setkání probíhá předání podkladů a na druhé schůzce již klientovi vydáme hotový návrh na oddlužení.

V případech, které budou vyžadovat nestandardní přístup či větší rozsah služeb, předložíme individuální cenovou nabídku.

Máte-li jakýkoliv dotaz, využijte náš webový formulář nebo nás kontaktujte telefonicky či mailem.

5

Potřebujete radu nebo další informace?

Obraťte se s důvěrou na naši kancelář! Máme bohaté zkušenosti s problematikou insolvencí, pomůžeme vyhodnotit vaši situaci, navrhneme správné řešení, připravíme potřebné podklady.

Copyright ©2010 - 2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka, www.ak-cupka.cz

Hana (34), rozvedená, 2 děti

Hana (34), rozvedená, 2 dětiHana je několik let rozvedená. Bývalý manžel si příliš neláme hlavu s alimenty, takže přicházejí velice sporadicky a navíc si ještě v době trvání manželství vzal na Hanku dvě poměrně vysoké půjčky, jelikož on sám již neprošel bonitním systémem. Závazky však nyní nesplácí ...

PŘEČTĚTE SI CELÝ PŘÍBĚH!
ÚVOD