Jak na oddlužení?

zpět

Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům.

Neuspokojené pohledávky nebo jejich části však nezanikají, tzn. že pokud projdete konkursem (jako fyzická osoba - nepodnikatel projdete tzv. nepatrným konkursem, který se však liší pouze v určitých procesních věcech a na podstatě samotného konkursu to nic nemění), mohou věřitelé i v budoucnu uplatňovat a soudně vymáhat své pohledávky nebo jejich části, které jim doposud nebyly uhrazeny.

Účinky prohlášení konkursu

Prohlášení konkursu s sebou nese několik významných dopadů:

* přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno
* na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou
* pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co toto právo přešlo na insolvenčního správce, jsou tyto právní úkony vůči věřitelům neúčinné
* po prohlášení konkursu mohou dlužníkovi věřitelé svá práva uplatnit jen v rámci konkursního řízení (nelze např. podat žalobu o zaplacení finanční částky proti úpadci)
* nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, není-li zákonem stanoveno jinak
* zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka (úpadce) týkající se majetkové podstaty (jde zejména o příkazy, pověření, plné moci, prokuru); to se netýká plných mocí udělených pro insolvenční řízení
* zanikají veškeré návrhy na uzavření smlouvy, které dlužník učinil a které nebyly dosud přijaty
* v případě existence smlouvy o vzájemném plnění (většina smluv), přičemž ani dlužník ani druhá strana smlouvu dosud zcela nesplnila, může insolvenční správce smlouvu splnit místo dlužníka a žádat protiplnění, nebo může od smlouvy odstoupit
* je-li druhý účastník smlouvy povinen z této smlouvy plnit první, je oprávněn takové plnění odepřít až do doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné
* uzavřel-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn žádat vrácení věci i před uplynutím stanovené doby zapůjčení
* v případě nájemní smlouvy je insolvenční správce oprávněn takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce; tím nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku na ochranu nájemců bytů
* prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, insolvenční správce bude naopak zkoumat možnost pokračování v provozu dlužníkova podniku

1

Co se děje po prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zejména vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Insolvenční správce zejména vykonává činnost ke zjištění, zajištění a soupisu seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. Dále sestaví mezitímní účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, a sestaví také zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

2

Zrušení konkursu

Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu v následujících případech:

* zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty
* zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na stejnou úroveň jsou uspokojeny
* po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení
* zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty
* na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas

3

Nabídka našich služeb

Pokud nevíte, jaké kroky jsou nutné k podání návrhu na konkurs, a jak se na tuto situaci připravit, obraťte se na naši kancelář. Vše připravíme a zpracujeme až k předání správci konkursní podstaty.

Pomůžeme vám analyzovat situaci, připravit všechny nezbytné podklady, poskytneme vám potřebné právní i ekonomické služby tak, aby vše bylo korektně připraveno.

Cena za tyto služby bude stanovena dle skutečného rozsahu práce a složitosti případu.

4

Potřebujete radu nebo další informace?

Obraťte se s důvěrou na naši kancelář! Máme bohaté zkušenosti s problematikou insolvencí, pomůžeme vyhodnotit vaši situaci, navrhneme správné řešení, připravíme potřebné podklady.

Copyright ©2010 - 2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka, www.ak-cupka.cz

Hana (34), rozvedená, 2 děti

Hana (34), rozvedená, 2 dětiHana je několik let rozvedená. Bývalý manžel si příliš neláme hlavu s alimenty, takže přicházejí velice sporadicky a navíc si ještě v době trvání manželství vzal na Hanku dvě poměrně vysoké půjčky, jelikož on sám již neprošel bonitním systémem. Závazky však nyní nesplácí ...

PŘEČTĚTE SI CELÝ PŘÍBĚH!
ÚVOD